Drawing showing Jesus Christ in the clouds,
returning for his people - hopefully, everyone!

Panalangin para sa
Pangalawang Pagbabalik
Ni Hesus

Ipinapanalangin ko na bumalik kaagad si Hesu Kristo
sa mundo, upang dalhin ang
walang hanggang pagmamahal at kapayapaan ng
Kaharian ng Diyos sa lahat ng mga
naniniwala sa Kanya, at upang ang bawat
tuhod ay yumuko sa Kanya, at upang ang
bawat dila ay mangumpisal na
si Hesus ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik.

Amen.