Drawing showing Jesus Christ in the clouds,
returning for his people - hopefully, everyone!

תפילה לבואו השני של ישו

אני מתפלל לכך שישוב בקרוב ישו המשיח לעולם הארצי כדי להביא את האהבה והשלום הנצחיים של המלכות השמימית לכל אשר מאמין בו, וכדי שתכרע בפניו כל ברך ותשבע כל לשון כי ישו הוא אדוניי בביאתו השנייה.

אמן.