Drawing showing Jesus Christ in the clouds,
returning for his people - hopefully, everyone!

Lời cầu nguyện cho sự tái lâm của Chúa Jesus

Con xin nguyện cầu Jesus Christ sớm trở lại Trái đất, mang theo tình yêu vĩnh hằng và sự bình yên từ
Thiên Đàng tới cho tất cả những con chiên của Người, cho mọi sinh linh đang quỳ gối trước Người, và
cho mọi khuôn miệng xưng rằng Người sẽ trở thành Chúa trời khi trở lại.

Amen.